بگیدپسرید یا دختر کدوم پرچمش بالاست
(48.22%) 653
دخترم
(51.77%) 701
پسرم

تعداد شرکت کنندگان : 1354